Psychosenet.nl

Voor Psychosenet.nl heb ik een prikkelende en  toegankelijke identiteit bedacht.
Hierbij zijn de kleuren en vormen van de uitingen erg belangrijk voor het triggeren van de doelgroep. Door  uitdagende teksten te gebruiken proberen we psychische problemen weer bespreekbaar te maken.

PsychoseNet.nl is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt. PsychoseNet voorziet in een belangrijke informatiebehoefte rondom psychosegevoeligheid en zet daarnaast sterk in op een herkadering van het beeld dat we hebben van mensen met psychische kwetsbaarheden in het algemeen, en dat van mensen met een psychotische kwetsbaarheid in het bijzonder.

Het drukwerk is gedrukt bij http://www.edauw.nl. Ze hebben goed werk geleverd en we mochten bij het drukproces aanwezig zijn. Wat natuurlijk super leuk is!